MEES E11 - Field course on vegetation ecology

Bernhardt-Römermann, Markus - Reserve Collection 0027.30.01.0132 (ThULB Jena » TB Naturwissenschaften » TB Naturwissenschaften) - Winter semester 2020/2021