Anwendungsgebiete der experimentellen Phonetik (Sprechererkennung)

Simpson, Adrian  - Semesterapparat 0027.13.03.0095 (ThULB Jena » TB Geisteswissenschaften / Ebene 3 » Germanistik) - Sommersemester 2018